I. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG MARKETINGOWYCH

 1. Korzystanie z usług otrzymywania informacji o charakterze marketingowym, w celu marketingu bezpośredniego jest dobrowolne i możliwe wyłącznie po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez osobę zainteresowaną.
 2. Informacje o charakterze marketingowym przesyłane są następującymi kanałami komunikacji i w formie:
  a. poprzez pocztę elektroniczną w postaci wysyłanych wiadomości e-mail,
  b. poprzez telekomunikacyjne urządzenia końcowe w postaci wiadomości tekstowych SMS,
 3. Zakres wykorzystywanych danych przy ww. komunikacji obejmuje adres e-mail, numer telefonu.
 4. W każdej chwili osoba otrzymująca informacje o charakterze marketingowym ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych. W celu wykonania swoich praw może skierować żądanie pod adres e-mail: …………

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Smart Group Development Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łazach, 05-552 Łazy, al. Krakowska 225, Regon 521516513, NIP 1231509997.
 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych oraz realizacji żądań, o których mowa w punkcie 6, można kontaktować się pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Będziemy przetwarzać dane osobowe w celu przekazywania informacji o charakterze marketingowym, na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w związku z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1648 z późn. zm) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).
 4. Odbiorcami, którym mogą być ujawnione dane osobowe są podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych u niego systemów informatycznych, dystrybucji Newslettera oraz inne podmioty i organy upoważnione na mocy przepisów prawa.
 5. W przypadku danych wykorzystywanych w celu komunikacji marketingowej, dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie bądź do zakończenia wydawania Newslettera.
 6. Osobie, która wyraziła zgodę na komunikację marketingową przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c. prawo do usunięcia danych osobowych,
  d. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  e. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, w przypadku, kiedy Administrator przetwarza dane w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw taki można wyrazić w dowolnym momencie kierując korespondencję w formie elektronicznej lub pisemnie na adresy, które zostały wskazane powyżej,
  g. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe przesyłanie informacji o charakterze marketingowym i wysyłanie Newslettera.
 8. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych, w tym realizacji przysługujących praw znajdują się w Polityce prywatności.