I. Ogólne informacje

 1. Niniejsza Polityka została wydana przez Administratora Danych Osobowych Smart Group Development Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łazach, 05-552 Łazy, al. Krakowska 225, Regon 521516513, NIP 1231509997 (dalej: „Administrator”) i jest adresowana do wszystkich użytkowników (dalej: „Użytkownicy”) naszej Strony Internetowej.
 2. Niniejsza Polityka może być zmieniana i aktualizowana, aby uwzględniać zmiany w praktykach związanych z Przetwarzaniem Danych Osobowych przez Administratora lub zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z niniejszą Polityką i regularnego sprawdzania tej strony w celu weryfikacji zmian, które Administrator może wprowadzić zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki.
 3. Korzystanie ze Strony Internetowej wiąże się z koniecznością zapoznana się przez Użytkownika z treścią Polityki Prywatności oraz jej akceptacji. W przeciwnym wypadku korzystanie ze Strony Internetowej jest zabronione.
 4. Podanie nam Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do korzystania ze Strony Internetowej i

II. Definicje

 1. Administrator oznacza jednostkę, która decyduje, jak i w jakich celach Przetwarzane są Dane Osobowe. Administrator jest odpowiedzialny za zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych.
 2. Dane Osobowe oznacza wszelkie informacje o jakiejkolwiek zidentyfikowanej osobie fizycznej lub osobie fizycznej, która jest możliwa do zidentyfikowania. Przykłady Danych Osobowych, które Administrator może przetwarzać zostały wymienione w punkcie III poniżej.
 3. Przetwarzać, Przetwarzanie lub Przetworzone oznacza wszelkie działania związane z Danymi Osobowymi, dokonane w sposób zautomatyzowany lub nie, takie jak: pozyskiwanie, nagrywanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptowanie lub zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, używanie, udostępnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w jakikolwiek inny sposób, porządkowanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 4. Podmiot przetwarzający oznacza jakąkolwiek osobę lub jednostkę, która Przetwarza Dane Osobowe w imieniu Administratora (inną niż pracownik Administratora).
 5. Strona internetowa – https://stellaresidence.pl/

III. Przetwarzanie Danych Osobowych Użytkowników

 1. Administrator może pozyskiwać Dane Osobowe Użytkowników, takie jak: imię, nazwisko i dane kontaktowe, w tym adres e-mail. Administrator może pozyskać Dane Osobowe Użytkowników, w szczególności, w następujących przypadkach:
  a. podania Danych Osobowych przez Użytkowników (np. kontakt mailowy, telefoniczny, przez formularz kontaktowy lub w jakikolwiek inny sposób),
  b. pozyskanie Danych Osobowych Użytkowników opublikowanych w mediach społecznościowych (np. pozyskanie informacji z profilu Użytkowników w mediach społecznościowych, w zakresie, w jakim informacje te są widoczne jako publiczne),
  c. pozyskania lub poproszenia Użytkowników o podanie Danych Osobowych Użytkowników, podczas wizyt Użytkowników na stronach Administratora lub używania jakichkolwiek funkcji lub zasobów dostępnych na lub poprzez Stronę (pliki cookie). Kiedy Użytkownicy odwiedzają Stronę, urządzenia i przeglądarki Użytkowników mogą automatycznie udostępniać pewne informacje (takie jak typ urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, ustawienia przeglądarki, adres IP, ustawienia językowe, daty i pory łączenia się ze Stroną i inne informacje techniczne odnośnie komunikacji), niektóre z nich mogą stanowić Dane Osobowe. Podczas wizyty na Stronie żadne Dane Osobowe Użytkowników nie będą przechowywane przez Administratora, bez wcześniejszej, wyraźnej zgody Użytkowników. Jednakże tymczasowe przechowywanie plików dziennika i plików cookie ułatwia korzystanie z naszej Strony. Z tej przyczyny Użytkownicy proszeni są o wyrażenie na to zgody na naszej Stronie. Udzielenie w/w zgody jest fakultatywne i nie wpływa na możliwość korzystania ze Strony. W niektórych przypadkach bez udzielenia takiej zgody możliwość korzystania z naszej Strony może być w pewnym stopniu ograniczona.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest obowiązkiem ustawowym. W określonych przypadkach bez podania danych osobowych nie jest możliwe korzystanie ze Strony Internetowej Kategorie Danych Osobowych Użytkowników Przetwarzanych przez Administratora może, w szczególności, zawierać:
  a. Dane personalne: imię (imiona), nazwisko (nazwiska),
  b. Dane kontaktowe: dane firmowe, adres e-mail, numer telefonu.
  c. Treści komunikatów: wszystkie komunikaty (zapytania, wypowiedzi, poglądy i opinie), przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub które zostały opublikowane w Internecie.
  d. numer IP, pliki cookie i informacje o sposobie korzystania z naszej Strony Internetowej – podczas korzystania ze Strony Internetowej
 3. Administrator wykorzystuje profile typu fanpage na portalach społecznościowych. Publiczne dane udostępniane przez Użytkowników mediów społecznościowych mogą być wykorzystywane w celu:
  a. udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które są do nas kierowane,
  b. prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,
  c. udostępniania naszych postów osobom obserwującym nasz Fanpage,
  d. marketingowym polegającym na informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym Fanpage, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników,
  e. statystycznym polegającym na prezentowaniu danych o wyświetlalności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez właścicieli portali społecznościowych są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tę spółkę Twoich zachowań na naszym Fanpage.
  Obecnie na naszych stronach wykorzystujemy przekierowania do następujących portali społecznościowych:
  • Facebook,
  • Instagram,
  Szczegółowe klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych na portalach społecznościowych znajdują się na profilu Administratora w sekcji „Informacje”.
 4. Podczas Przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników w celach wskazanych w niniejszej Polityce, Administrator może powołać się na jedną lub więcej z poniższych podstaw prawnych, zależnie od okoliczności:
  a. umożliwienia korzystania ze Strony internetowej, w szczególności obsługi, utrzymania, ulepszania i udostępniania wszystkich ich funkcji, dostarczania żądanych usług i informacji, odpowiadania na reklamacje, komentarze i pytania oraz zapewniania wsparcia Użytkownikom – zgodnie z Regulaminem – podstawa prawna: art.6 ust. 1 b) RODO („wykonanie umowy”),
  b. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO („obowiązek prawny”),
  c. w celu dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO („prawnie uzasadniony interes”),
  d. zapobiegania oszustwom przy korzystaniu ze Strony Internetowej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO („prawnie uzasadniony interes”),
  e. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO („prawnie uzasadniony interes”),
  f. właściwa obsługa Klientów, w tym udzielenia odpowiedzi na kierowane pytania– podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO („prawnie uzasadniony interes”),
  g. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w szczególności: raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju Strony Internetowej, prace rozwojowe, badanie opinii, tworzenie modeli statystycznych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO („prawnie uzasadniony interes”),

IV. Udostępnianie Danych Osobowych podmiotom trzecim

 1. Administrator może udostępniać Dane Osobowe Użytkowników:
  a. osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych,
  b. podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze,
  c. innym administratorom, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne w celu zastosowania się do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w odpowiedzi na żądanie sądu, organów państwa.
 2. Jeżeli zaangażujemy podmiot trzeci do Przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników, zgodnie z zawartą z takim podmiotem umową powierzenia przetwarzania, Podmiot przetwarzający będzie zobowiązany do:
  a. Przetwarzania wyłącznie Danych Osobowych wskazanych w uprzednich, pisemnych poleceniach Administratora; oraz
  b. zastosowania wszelkich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa Danych Osobowych i zapewnienia przestrzegania wszystkich innych wymogów prawa powszechnie obowiązującego.

V. Miejsce przechowywania danych osobowych

Miejscem przechowywania danych osobowych mogą być system do odczytu wiadomości oraz dostawca usług hostingowych.

VI. Usługi podmiotów trzecich

 1. Strona Internetowa może zawierać funkcje lub łącza przekierowujące do witryn i usług dostarczanych przez osoby trzecie, które nie są przez nas zarządzane. Informacje, które podajesz na tych stronach lub usługach, będą podlegać ich własnej polityce prywatności i procedurom przetwarzania danych.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za procedury związane z przetwarzaniem przez niezależnych Administratorów stron internetowych i dostawców usług.
 3. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności i bezpieczeństwa stron trzecich przed przekazaniem im informacji.

VII. Ochrona Danych

 1. Administrator informuje, iż wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony w celu ochrony Danych Osobowych, w szczególności obejmujące zabezpieczenia przeciwko przypadkowemu lub bezprawnemu zniszczeniu, utracie, zmianie, nieuprawnionej publikacji, nieuprawnionemu dostępowi oraz innym bezprawnym i nieautoryzowanym formom Przetwarzania, zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników. Użytkownicy są odpowiedzialni za upewnienie się, że wszystkie Dane Osobowe są przesyłane do Administratora w sposób bezpieczny.

VIII. Dokładność Danych

 1. Administrator podejmuje wszelkie adekwatne środki, aby upewnić się, że:
  a. Dane Osobowe Użytkowników, które Przetwarza Administrator są dokładne i jeżeli jest to konieczne, aktualizowane;
  b. Wszystkie Dane Osobowe Użytkowników, które Przetwarza Administrator, a które są błędne (mając na uwadze cel, w jakim są Przetwarzane) będą usuwane lub poprawiane bez zbędnej zwłoki.
 2. Administrator, w każdej chwili, może zapytać Użytkowników o dokładność Przetwarzanych Danych Osobowych.

IX. Minimalizacja zakresu Danych

Administrator podejmuje wszelkie adekwatne środki, aby upewnić się, że zakres Danych Osobowych Użytkowników, które Przetwarza jest ograniczony do Danych Osobowych adekwatnie wymaganych w celach wskazanych w niniejszej Polityce.

X. Przechowywanie Danych

Kryteria determinujące długość trwania okresu, w którym Administrator przechowuje Dane Osobowe Użytkowników są następujące: Administrator przechowuje kopie Danych Osobowych Użytkowników w formie pozwalającej na identyfikację, tylko tak długo, jak jest to konieczne dla osiągniecia celów wskazanych w niniejszej Polityce, chyba przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają dłuższego okresu przechowywania Danych Osobowych. Administrator może, w szczególności, przechowywać Dane Osobowe Użytkowników przez cały okres konieczny do ustalenia, skorzystania lub obrony roszczeń.

XI. Międzynarodowy Transfer Danych

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane i przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Europejski Obszar Gospodarczy stanowią: Unia Europejska oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia, łącznie „EOG”). Jeśli Twoje dane osobowe są przekazywane poza EOG, Usługodawca wymaga odpowiednich zabezpieczeń. Administrator wypełni swoje obowiązki wynikające z rozdziału V RODO.
 2. Administrator korzysta z usług hostingowych Google oraz narzędzia Google Analytics oraz innych produktów dostarczanych przez Google LLC, której infrastruktura znajduje się w USA.

XII. Prawa Użytkowników

 1. Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, względem Danych Osobowych Użytkowników, które są Przetwarzane przez Administratora, Użytkownikom przysługują następujące uprawnienia:
  a. prawo dostępu do danych osobowych;
  b. prawo do sprostowania danych osobowych;
  c. prawo do usunięcia danych osobowych;
  d. prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych;
  e. prawo do przenoszenia danych osobowych;
  f. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  g. prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
 2. Jeżeli Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Użytkowników zgody, Użytkownikom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem Przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. W przypadku nieprawidłowego Przetwarzania Danych Osobowych, Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Powyższe nie ma wpływu na prawa Użytkowników wynikające z ustaw lub innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

XIII. Pliki cookie (ciasteczka)

 1. Administrator korzysta z następujących stron internetowych:
  https://stellaresidence.pl/.
 2. Podczas korzystania przez użytkownika ze Strony Internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika. Do tych danych zalicza się:
  a. adres IP,
  b. nazwa domeny,
  c. typ przeglądarki,
  d. typ systemu operacyjnego.
 3. Dane te mogą być zbierane przez:
  a. pliki cookie,
  b. system Google Analytics
  c. oraz mogą być zapisywane w logach serwera.
 4. Cookie to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych przechowywane przez przeglądarkę na dysku twardym twojego komputera czy też na karcie pamięci smartfona. Podczas kolejnych wizyt na stronie internetowej informacje przechowywane w pliku cookie są odsyłane na Stronę internetową. Dzięki temu Strona Internetowa może Cię rozpoznać i dostosować treść do Twoich potrzeb. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
 5. W celu ulepszenia naszej Strony internetowej i dostarczania najbardziej odpowiednich treści i analizowania, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszej Strony internetowej, możemy korzystać z technologii, takich jak pliki cookie. Pamiętaj, że nie będziemy w stanie zidentyfikować Cię na podstawie informacji, które zbieramy za pomocą tych technologii.
 6. Możemy przetwarzać dane zawarte w plikach cookie w celach:
  a. personalizowania Strony internetowej: zapamiętywania informacji o Użytkowniku, aby Użytkownik nie musiał ponownie wpisywać tych informacji podczas kolejnych wizyt;
  b. dostarczania dostosowanych do Użytkownika reklam, treści i informacji;
  c. monitorowania zagregowanych wskaźników użytkowania witryny, takie jak łączna liczba odwiedzających i wyświetlanych stron.
 7. Korzystamy z plików:
  a. cookie sesyjnych, które są plikami tymczasowymi i są przechowywane w urządzeniu osoby odwiedzającej Stronę do czasu jej opuszczenia;
  b. cookie stałych, które są przechowywane w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Stronę przez czas określony w parametrach pliku albo do czasu ich ręcznego usunięcia;
  c. cookie statystycznych, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
  d. cookie funkcjonalnych, które pozwalają zapamiętać wybory dokonane przez osoby odwiedzające Stronę, np. wybór języka, rozmiar czcionki,
  e. cookie marketingowe, w celu dopasowania treści i formy reklam.
 8. Korzystamy z analityki i podobnych usług, które zawierają pliki cookie podmiotów trzecich. Podczas korzystania ze Strony internetowej pliki cookie osób trzecich mogą być używane, aby umożliwić Ci korzystanie z funkcjonalności Strony zintegrowanych z tymi witrynami lub w celu analizy skuteczności kampanii reklamowych i zbierania anonimowych informacji o korzystaniu ze Strony w celach statystycznych.
 9. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad korzystania z plików cookie podmiotów trzecich. Każda ze stron trzecich określa własne zasady używania plików cookie w swojej polityce prywatności.
 10. Strona korzysta z narzędzia Google Analytics. Pamiętaj, że możesz zapobiec rejestrowaniu przez Google zgromadzonych przez pliki cookie danych dotyczących korzystania przez Ciebie ze Strony, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem:
  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
  Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zapoznaj się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245
 11. Możesz zmienić sposób, w jaki pliki cookie są używane przez twoją przeglądarkę, a także możesz blokować je lub usuwać. Aby to zrobić, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Większość przeglądarek oferuje opcję akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko określonych typów lub informowania użytkownika za każdym razem, gdy witryna próbuje je zapisać. Możesz także łatwo usunąć pliki cookie, które zostały już zapisane na Twoim urządzeniu. Zarządzanie plikami cookie zależy od używanej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się, jak to zrobić dla konkretnej przeglądarki, klikając «pomoc» w menu przeglądarki. Dowiesz się tam, jak krok po kroku kontrolować i usuwać pliki cookie.
 12. Brak zgody, usunięcie, zablokowanie lub ograniczenie umieszczania plików cookie może spowodować trudności lub nawet uniemożliwić korzystanie ze Strony internetowej.
 13. Zbieramy informacje dotyczące korzystania z Serwisów przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika Serwisu. Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego – w oparciu obowiązujące przepisy prawne – organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub komentarzy dotyczących informacji zawartych w niniejszej Polityce lub innych kwestii związanych z Przetwarzaniem Danych Osobowych Użytkowników przez Administratora, w tym w celu realizacji uprawnień, o których mowa w Polityce, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: …………


Informacja RODO dotycząca fanpage’a Smart Group Development Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Stella Residence” na portalu Facebook

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Smart Group Development Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łazach, 05-552 Łazy, al. Krakowska 225, Regon 521516513, NIP 1231509997.
 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Informacje ogólne:
  • Działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka.
  • Informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.
  • Administrujemy Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych.
  • Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami przetwarzamy tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.
  • Państwa aktywność związana z korzystaniem z naszego fanpage’a nie jest archiwizowana przez nas poza serwisem Facebook.
  • Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA https://www.facebook.com/privacy/explanation
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:
  • dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
  • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u,
  • wysłały wiadomość.
 5. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia fanpage na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu działań Administratora, różnych wydarzeń, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit c i e RODO). Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO) lub w celu dochodzenia roszczeń (podstawa z art. 6 ust. 1 lit c i f RODO – interes prawny administratora lub strony trzeciej.
 6. Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następując dane:
  • podstawowe dane identyfikacyjne (zazwyczaj zawierające imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook,
  • dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook,
   • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek),
   • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage – użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne,
   • treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger;,
    • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z sewisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.
 7. Odbiorcy danych:
  W zakresie fanpage’a, w związku ze specyfiką portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących fanpage’a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.
 8. Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
  • podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  • podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
  • właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
 9. Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
 10. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów:
  • informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania, nie dłużej niż 1 miesiąc;
  • w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora;
  • Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji
   na zasadach określonych regulaminem Facebooka;
  • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
  • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata;
  • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
 11. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
   • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage’a lub pozostawiania komentarzy.


Informacja RODO dotycząca profilu Smart Group Development Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Stella Residence – Ekskluzywne osiedle pod Warszawą” na portalu Instagram

Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej zwane „RODO”) informujemy w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu w serwisie społecznościowego (dalej „fanpage”) informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Smart Group Development Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łazach, 05-552 Łazy, al. Krakowska 225, Regon 521516513, NIP 1231509997.
 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Kategorie osób, których dane są przetwarzane:
  Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:
  a) dokonały subskrypcji profilu,
  b) opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na profilu lub udostępniły którykolwiek z postów na swoim profilu,
  c) wysłały wiadomość prywatną poprzez funkcję „wyślij wiadomość” do administratora profilu
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  a) w celu prowadzenia profilu Administratora na portalu społecznościowym Instagram, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Instagram oraz w celu informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowania różnych wydarzeń, budowania oraz utrzymania społeczności z nami związanej,
  b) w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Instagram – komentarze, chat, wiadomości lub poprzez opublikowanie swojego komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na profilu Administratora,
  c) w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z profilu,
  d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
  e) Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez okres do czasu cofnięcia zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO),
  f) Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie wymogów ustawowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obserwowania profilu Administratora.
 5. Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
  Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następujące dane:
  a) podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko lub/i nick internetowy) w zakresie opublikowanym przez Państwa na własnym profilu na portalu społecznościowym Instagram,
  b) dane opublikowane przez Państwa na profilu Instagram, zdjęcie profilowe,
  c) informacje, które dostarczą Państwo na swój temat Administratorowi, np. poprzez wysłanie wiadomości prywatnej, reakcje na posty, treść dodanych komentarzy lub publikowanie na naszym profilu zdjęcia,
  d) wraz z Instagram Ireland Limited dane będą przetwarzane na potrzeby statystyk strony. Więcej na ten temat znajdą Państwo pod linkiem: https://help.instagram.com/
 6. Odbiorcy danych:
  Administrator danych osobowych może udostępnić dane osobowe:
  a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  b) właścicielowi portalu społecznościowego Instagram na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Instagram,
  c) osobom odwiedzającym portal Instagram (osobom zainteresowanym publikacjami).
 7. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:
  Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Instagram z zastosowaniem stosowanych przez Instagram klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Instagram pod adresem https://help.instagram.com/
 8. Okres przechowywania danych:
  a) dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
  b) dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych,
  c) dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
  d) dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „InstagramIreland Limited” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Instagram wynoszący 2 lata.,
  e) w związku ze specyfikacją portalu Instagram informacje o osobach obserwujących profil, o polubieniach, a także o treści komentarzy, postach i innych informacjach dostarczanych przez użytkowników są jawne,
  f) Państwa dane, które przetwarzane będą w ramach zamieszczanych przez Państwa komentarzy na profilu, będą dostępne w serwisie do czasu usunięcia ich przez autora lub Administratora profilu.
 9. Państwa prawa:
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do usunięcia danych,
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  f) prawo do przenoszenia danych,
  g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  h) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Informacje o źródle danych:
  Państwa dane uzyskujemy od firmy Instagram, z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na profilu Administratora.
 11. Pozostałe informacje:
  a) Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie Instagram, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt, wyświetlanie informacji od Administratora profilu.
  b) Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Przetwarzanie może być też wymogiem ustawowym, np. w wypadku konieczności archiwizacji dokumentującej zawierającej dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  c) Dane osobowe Administrator uzyskuje od dostawcy Instagram oraz z publicznego profilu użytkownika oraz wpisów na profilu Administratora.